• Jalan Garuda Wisnu, Banjar Wangbung, Guwang, Sukawati, Gianyar, Bali 80582
  • +62 81338724285
  • info@hiddencanyonbejiguwang.com
  • www.hiddencanyonbejiguwang.com